Zobacz video

* Pierwsze w Europie na podstawie danych IMS, Europe, 03/20188

** Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2019 r. Podana cena 0 PLN przysługuje świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z poźn. zm.).

  1. Filip M. Szymański i wsp., Rekomendacje dotyczące leczenia dyslipidemii w Polsce III Deklaracja Sopocka Interdyscyplinarne stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Choroby Serca i Naczyń 2018, tom 15, nr 4, 199-210
  2. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk; European Heart Journal (2019) 00, 1-78
  3. Tykarski A. et al., „Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym-rok 2019” Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019, tom 5, numer 1
  4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Rosulip Plus.
  5. Torimoto K et al. Efficacy of combination of Ezetimibe 10 mg and rosuvastatin 2.5 mg versus rosuvastatin 5 mg monotherapy for hypercholesterolemia in patients with type 2 diabetes. Lipids in Health and Disease 2013, 12: 137
LIP/ROS/LINIA6/STIN/19/09/001